Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

creating network

I have installed openstack on controller and compute nodes on centos machines. while creating networks for use by the VMs on the controller node, I am seeing these errors.


nova --debug network-create vmnet --fixed-range-v4=20.0.0.0/24 --bridge-interface=br100 --multi-host=T

REQ: curl -i http://controller:35357/v2.0/tokens -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-novaclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "ADMIN_PASS"}}}'

INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller DEBUG (connectionpool:295) "POST /v2.0/tokens HTTP/1.1" 200 3822 RESP: [200] {'date': 'Tue, 24 Dec 2013 14:04:28 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '3822', 'vary': 'X-Auth-Token'} RESP BODY: {"access": {"token": {"issued_at": "2013-12-24T14:04:28.437813", "expires": "2013-12-25T14:04:28Z", "id": "MIIHJgYJKoZIhvcNAQcCoIIHFzCCBxMCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCBXwGCSqGSIb3DQEHAaCCBW0EggVpeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxMy0xMi0yNFQxNDowNDoyOC40Mzc4MTMiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDEzLTEyLTI1VDE0OjA0OjI4WiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIkFkbWluIFRlbmFudCIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjAxZmM1Njk3ZGExYjQ5NzBhZTc4NWZkZmU1MzAwYWUzIiwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifX0sICJzZXJ2aWNlQ2F0YWxvZyI6IFt7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjkyOTIiLCAicmVnaW9uIjogInJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIiwgImlkIjogIjMxOWU0YTgxYzBiZDQ4YTlhNTRjZjViOGNlZTIzNzIwIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImltYWdlIiwgIm5hbWUiOiAiZ2xhbmNlIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6ODc3NC92Mi8wMWZjNTY5N2RhMWI0OTcwYWU3ODVmZGZlNTMwMGFlMyIsICJyZWdpb24iOiAicmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMiLCAiaWQiOiAiNWI4ZDg3YTg4YzYwNDczNWEyMTYzNmY1M2I3NTIxOWUiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiY29tcHV0ZSIsICJuYW1lIjogIm5vdmEifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjozNTM1Ny92Mi4wIiwgInJlZ2lvbiI6ICJyZWdpb25PbmUiLCAiaW50ZXJuYWxVUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6NTAwMC92Mi4wIiwgImlkIjogIjNkNzQxNDFhNjkzMjQzNmFiOGQzY2RlY2QzYzhlZWE0IiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogImFkbWluIiwgInJvbGVzX2xpbmtzIjogW10sICJpZCI6ICI3NTUxNWMzNTdiZWQ0MjQwYjI2YWM3YjNjZmEzNjRkNyIsICJyb2xlcyI6IFt7Im5hbWUiOiAiYWRtaW4ifV0sICJuYW1lIjogImFkbWluIn0sICJtZXRhZGF0YSI6IHsiaXNfYWRtaW4iOiAwLCAicm9sZXMiOiBbIjUyODZkNmZiMmJhMjQ3MmY4YzhhNjZhMDc4MjAyMDY1Il19fX0xggGBMIIBfQIBATBcMFcxCzAJBgNVBAYTAlVTMQ4wDAYDVQQIDAVVbnNldDEOMAwGA1UEBwwFVW5zZXQxDjAMBgNVBAoMBVVuc2V0MRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBsZS5jb20CAQEwBwYFKw4DAhowDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAVJoHEtDrNTjoayz40ABBHy5xbIV3fTjfFS8iN0-S2H0Pu4VWOxqCb0KvYle8KS6DenIscHgoWt7sVwBRQveBxKEQTUhEIXkVMm70ylIOnZguO6s8p-2ZVnCSFAx9SdlwieOsnF79neDNU6uXGOeWxuZh7fMbo5P9FR-IXTpGd2NfLG+bvcaS4eYnFFLj1UpmixEslgRtisc7rp09HEckoISLZTTx3djox3k+bSFTwM+mEV+skq9ult30-DgoaY14UdVbyChrJjWBfotO2jxnKPjwyM4LlLoDMF6L2Y1WvDJHykLYgc6D-FpEdTXqerX4we0s0FhS3iuj+svmslrpnw==", "tenant": {"description": "Admin Tenant", "enabled": true, "id": "01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "name": "admin"}}, "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:9292", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:9292", "id": "319e4a81c0bd48a9a54cf5b8cee23720", "publicURL": "http://controller:9292"}], "endpoints_links": [], "type": "image", "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "id": "5b8d87a88c604735a21636f53b75219e", "publicURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3"}], "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:35357/v2.0", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:5000/v2.0", "id": "3d74141a6932436ab8d3cdecd3c8eea4", "publicURL": "http://controller:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [], "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username": "admin", "roles_links": [], "id": "75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7", "roles": [{"name": "admin"}], "name": "admin"}, "metadata": {"is_admin": 0, "roles": ["5286d6fb2ba2472f8c8a66a078202065"]}}}

REQ: curl -i http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3/os-networks -X POST -H "X-Auth-Project-Id: admin" -H "User-Agent: python-novaclient" -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "X-Auth-Token: MIIHJgYJKoZIhvcNAQcCoIIHFzCCBxMCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCBXwGCSqGSIb3DQEHAaCCBW0EggVpeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxMy0xMi0yNFQxNDowNDoyOC40Mzc4MTMiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDEzLTEyLTI1VDE0OjA0OjI4WiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIkFkbWluIFRlbmFudCIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjAxZmM1Njk3ZGExYjQ5NzBhZTc4NWZkZmU1MzAwYWUzIiwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifX0sICJzZXJ2aWNlQ2F0YWxvZyI6IFt7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjkyOTIiLCAicmVnaW9uIjogInJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIiwgImlkIjogIjMxOWU0YTgxYzBiZDQ4YTlhNTRjZjViOGNlZTIzNzIwIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImltYWdlIiwgIm5hbWUiOiAiZ2xhbmNlIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6ODc3NC92Mi8wMWZjNTY5N2RhMWI0OTcwYWU3ODVmZGZlNTMwMGFlMyIsICJyZWdpb24iOiAicmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMiLCAiaWQiOiAiNWI4ZDg3YTg4YzYwNDczNWEyMTYzNmY1M2I3NTIxOWUiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiY29tcHV0ZSIsICJuYW1lIjogIm5vdmEifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjozNTM1Ny92Mi4wIiwgInJlZ2lvbiI6ICJyZWdpb25PbmUiLCAiaW50ZXJuYWxVUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6NTAwMC92Mi4wIiwgImlkIjogIjNkNzQxNDFhNjkzMjQzNmFiOGQzY2RlY2QzYzhlZWE0IiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogImFkbWluIiwgInJvbGVzX2xpbmtzIjogW10sICJpZCI6ICI3NTUxNWMzNTdiZWQ0MjQwYjI2YWM3YjNjZmEzNjRkNyIsICJyb2xlcyI6IFt7Im5hbWUiOiAiYWRtaW4ifV0sICJuYW1lIjogImFkbWluIn0sICJtZXRhZGF0YSI6IHsiaXNfYWRtaW4iOiAwLCAicm9sZXMiOiBbIjUyODZkNmZiMmJhMjQ3MmY4YzhhNjZhMDc4MjAyMDY1Il19fX0xggGBMIIBfQIBATBcMFcxCzAJBgNVBAYTAlVTMQ4wDAYDVQQIDAVVbnNldDEOMAwGA1UEBwwFVW5zZXQxDjAMBgNVBAoMBVVuc2V0MRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBsZS5jb20CAQEwBwYFKw4DAhowDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAVJoHEtDrNTjoayz40ABBHy5xbIV3fTjfFS8iN0-S2H0Pu4VWOxqCb0KvYle8KS6DenIscHgoWt7sVwBRQveBxKEQTUhEIXkVMm70ylIOnZguO6s8p-2ZVnCSFAx9SdlwieOsnF79neDNU6uXGOeWxuZh7fMbo5P9FR-IXTpGd2NfLG+bvcaS4eYnFFLj1UpmixEslgRtisc7rp09HEckoISLZTTx3djox3k+bSFTwM+mEV+skq9ult30-DgoaY14UdVbyChrJjWBfotO2jxnKPjwyM4LlLoDMF6L2Y1WvDJHykLYgc6D-FpEdTXqerX4we0s0FhS3iuj+svmslrpnw==" -d '{"network": {"cidr": "20.0.0.0/24", "bridge_interface": "br100", "multi_host": true, "label": "vmnet"}}'

INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller

What could be the reason

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

creating network

I have installed openstack on controller and compute nodes on centos machines. while creating networks for use by the VMs on the controller node, I am seeing these errors.


nova --debug network-create vmnet --fixed-range-v4=20.0.0.0/24 --bridge-interface=br100 --multi-host=T

--multi-host=T REQ: curl -i http://controller:35357/v2.0/tokens -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-novaclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "ADMIN_PASS"}}}'

"ADMIN_PASS"}}}' INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller DEBUG (connectionpool:295) "POST /v2.0/tokens HTTP/1.1" 200 3822 RESP: [200] {'date': 'Tue, 24 Dec 2013 14:04:28 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '3822', 'vary': 'X-Auth-Token'} RESP BODY: {"access": {"token": {"issued_at": "2013-12-24T14:04:28.437813", "expires": "2013-12-25T14:04:28Z", "id": "MIIHJgYJKoZIhvcNAQcCoIIHFzCCBxMCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCBXwGCSqGSIb3DQEHAaCCBW0EggVpeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxMy0xMi0yNFQxNDowNDoyOC40Mzc4MTMiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDEzLTEyLTI1VDE0OjA0OjI4WiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIkFkbWluIFRlbmFudCIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjAxZmM1Njk3ZGExYjQ5NzBhZTc4NWZkZmU1MzAwYWUzIiwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifX0sICJzZXJ2aWNlQ2F0YWxvZyI6IFt7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjkyOTIiLCAicmVnaW9uIjogInJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIiwgImlkIjogIjMxOWU0YTgxYzBiZDQ4YTlhNTRjZjViOGNlZTIzNzIwIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImltYWdlIiwgIm5hbWUiOiAiZ2xhbmNlIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6ODc3NC92Mi8wMWZjNTY5N2RhMWI0OTcwYWU3ODVmZGZlNTMwMGFlMyIsICJyZWdpb24iOiAicmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMiLCAiaWQiOiAiNWI4ZDg3YTg4YzYwNDczNWEyMTYzNmY1M2I3NTIxOWUiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiY29tcHV0ZSIsICJuYW1lIjogIm5vdmEifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjozNTM1Ny92Mi4wIiwgInJlZ2lvbiI6ICJyZWdpb25PbmUiLCAiaW50ZXJuYWxVUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6NTAwMC92Mi4wIiwgImlkIjogIjNkNzQxNDFhNjkzMjQzNmFiOGQzY2RlY2QzYzhlZWE0IiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogImFkbWluIiwgInJvbGVzX2xpbmtzIjogW10sICJpZCI6ICI3NTUxNWMzNTdiZWQ0MjQwYjI2YWM3YjNjZmEzNjRkNyIsICJyb2xlcyI6IFt7Im5hbWUiOiAiYWRtaW4ifV0sICJuYW1lIjogImFkbWluIn0sICJtZXRhZGF0YSI6IHsiaXNfYWRtaW4iOiAwLCAicm9sZXMiOiBbIjUyODZkNmZiMmJhMjQ3MmY4YzhhNjZhMDc4MjAyMDY1Il19fX0xggGBMIIBfQIBATBcMFcxCzAJBgNVBAYTAlVTMQ4wDAYDVQQIDAVVbnNldDEOMAwGA1UEBwwFVW5zZXQxDjAMBgNVBAoMBVVuc2V0MRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBsZS5jb20CAQEwBwYFKw4DAhowDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAVJoHEtDrNTjoayz40ABBHy5xbIV3fTjfFS8iN0-S2H0Pu4VWOxqCb0KvYle8KS6DenIscHgoWt7sVwBRQveBxKEQTUhEIXkVMm70ylIOnZguO6s8p-2ZVnCSFAx9SdlwieOsnF79neDNU6uXGOeWxuZh7fMbo5P9FR-IXTpGd2NfLG+bvcaS4eYnFFLj1UpmixEslgRtisc7rp09HEckoISLZTTx3djox3k+bSFTwM+mEV+skq9ult30-DgoaY14UdVbyChrJjWBfotO2jxnKPjwyM4LlLoDMF6L2Y1WvDJHykLYgc6D-FpEdTXqerX4we0s0FhS3iuj+svmslrpnw==", "...", "tenant": {"description": "Admin Tenant", "enabled": true, "id": "01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "name": "admin"}}, "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:9292", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:9292", "id": "319e4a81c0bd48a9a54cf5b8cee23720", "publicURL": "http://controller:9292"}], "endpoints_links": [], "type": "image", "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "id": "5b8d87a88c604735a21636f53b75219e", "publicURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3"}], "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:35357/v2.0", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:5000/v2.0", "id": "3d74141a6932436ab8d3cdecd3c8eea4", "publicURL": "http://controller:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [], "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username": "admin", "roles_links": [], "id": "75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7", "roles": [{"name": "admin"}], "name": "admin"}, "metadata": {"is_admin": 0, "roles": ["5286d6fb2ba2472f8c8a66a078202065"]}}}

["5286d6fb2ba2472f8c8a66a078202065"]}}} REQ: curl -i http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3/os-networks -X POST -H "X-Auth-Project-Id: admin" -H "User-Agent: python-novaclient" -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "X-Auth-Token: MIIHJgYJKoZIhvcNAQcCoIIHFzCCBxMCAQExCTAHBgUrDgMCGjCCBXwGCSqGSIb3DQEHAaCCBW0EggVpeyJhY2Nlc3MiOiB7InRva2VuIjogeyJpc3N1ZWRfYXQiOiAiMjAxMy0xMi0yNFQxNDowNDoyOC40Mzc4MTMiLCAiZXhwaXJlcyI6ICIyMDEzLTEyLTI1VDE0OjA0OjI4WiIsICJpZCI6ICJwbGFjZWhvbGRlciIsICJ0ZW5hbnQiOiB7ImRlc2NyaXB0aW9uIjogIkFkbWluIFRlbmFudCIsICJlbmFibGVkIjogdHJ1ZSwgImlkIjogIjAxZmM1Njk3ZGExYjQ5NzBhZTc4NWZkZmU1MzAwYWUzIiwgIm5hbWUiOiAiYWRtaW4ifX0sICJzZXJ2aWNlQ2F0YWxvZyI6IFt7ImVuZHBvaW50cyI6IFt7ImFkbWluVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjkyOTIiLCAicmVnaW9uIjogInJlZ2lvbk9uZSIsICJpbnRlcm5hbFVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIiwgImlkIjogIjMxOWU0YTgxYzBiZDQ4YTlhNTRjZjViOGNlZTIzNzIwIiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo5MjkyIn1dLCAiZW5kcG9pbnRzX2xpbmtzIjogW10sICJ0eXBlIjogImltYWdlIiwgIm5hbWUiOiAiZ2xhbmNlIn0sIHsiZW5kcG9pbnRzIjogW3siYWRtaW5VUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6ODc3NC92Mi8wMWZjNTY5N2RhMWI0OTcwYWU3ODVmZGZlNTMwMGFlMyIsICJyZWdpb24iOiAicmVnaW9uT25lIiwgImludGVybmFsVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMiLCAiaWQiOiAiNWI4ZDg3YTg4YzYwNDczNWEyMTYzNmY1M2I3NTIxOWUiLCAicHVibGljVVJMIjogImh0dHA6Ly9jb250cm9sbGVyOjg3NzQvdjIvMDFmYzU2OTdkYTFiNDk3MGFlNzg1ZmRmZTUzMDBhZTMifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiY29tcHV0ZSIsICJuYW1lIjogIm5vdmEifSwgeyJlbmRwb2ludHMiOiBbeyJhZG1pblVSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjozNTM1Ny92Mi4wIiwgInJlZ2lvbiI6ICJyZWdpb25PbmUiLCAiaW50ZXJuYWxVUkwiOiAiaHR0cDovL2NvbnRyb2xsZXI6NTAwMC92Mi4wIiwgImlkIjogIjNkNzQxNDFhNjkzMjQzNmFiOGQzY2RlY2QzYzhlZWE0IiwgInB1YmxpY1VSTCI6ICJodHRwOi8vY29udHJvbGxlcjo1MDAwL3YyLjAifV0sICJlbmRwb2ludHNfbGlua3MiOiBbXSwgInR5cGUiOiAiaWRlbnRpdHkiLCAibmFtZSI6ICJrZXlzdG9uZSJ9XSwgInVzZXIiOiB7InVzZXJuYW1lIjogImFkbWluIiwgInJvbGVzX2xpbmtzIjogW10sICJpZCI6ICI3NTUxNWMzNTdiZWQ0MjQwYjI2YWM3YjNjZmEzNjRkNyIsICJyb2xlcyI6IFt7Im5hbWUiOiAiYWRtaW4ifV0sICJuYW1lIjogImFkbWluIn0sICJtZXRhZGF0YSI6IHsiaXNfYWRtaW4iOiAwLCAicm9sZXMiOiBbIjUyODZkNmZiMmJhMjQ3MmY4YzhhNjZhMDc4MjAyMDY1Il19fX0xggGBMIIBfQIBATBcMFcxCzAJBgNVBAYTAlVTMQ4wDAYDVQQIDAVVbnNldDEOMAwGA1UEBwwFVW5zZXQxDjAMBgNVBAoMBVVuc2V0MRgwFgYDVQQDDA93d3cuZXhhbXBsZS5jb20CAQEwBwYFKw4DAhowDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAVJoHEtDrNTjoayz40ABBHy5xbIV3fTjfFS8iN0-S2H0Pu4VWOxqCb0KvYle8KS6DenIscHgoWt7sVwBRQveBxKEQTUhEIXkVMm70ylIOnZguO6s8p-2ZVnCSFAx9SdlwieOsnF79neDNU6uXGOeWxuZh7fMbo5P9FR-IXTpGd2NfLG+bvcaS4eYnFFLj1UpmixEslgRtisc7rp09HEckoISLZTTx3djox3k+bSFTwM+mEV+skq9ult30-DgoaY14UdVbyChrJjWBfotO2jxnKPjwyM4LlLoDMF6L2Y1WvDJHykLYgc6D-FpEdTXqerX4we0s0FhS3iuj+svmslrpnw==" ..." -d '{"network": {"cidr": "20.0.0.0/24", "bridge_interface": "br100", "multi_host": true, "label": "vmnet"}}'

"vmnet"}}' INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller

controller

What could be the reasonreason?

creating network

I have installed openstack on controller and compute nodes on centos machines. while creating networks for use by the VMs on the controller node, I am seeing these errors.


nova --debug network-create vmnet --fixed-range-v4=20.0.0.0/24 --bridge-interface=br100 --multi-host=T

REQ: curl -i http://controller:35357/v2.0/tokens -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-novaclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "ADMIN_PASS"}}}'
INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller
DEBUG (connectionpool:295) "POST /v2.0/tokens HTTP/1.1" 200 3822
RESP: [200] {'date': 'Tue, 24 Dec 2013 14:04:28 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '3822', 'vary': 'X-Auth-Token'}
RESP BODY: {"access": {"token": {"issued_at": "2013-12-24T14:04:28.437813", "expires": "2013-12-25T14:04:28Z", "id": "...", "tenant": {"description": "Admin Tenant", "enabled": true, "id": "01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "name": "admin"}}, "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:9292", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:9292", "id": "319e4a81c0bd48a9a54cf5b8cee23720", "publicURL": "http://controller:9292"}], "endpoints_links": [], "type": "image", "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "id": "5b8d87a88c604735a21636f53b75219e", "publicURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3"}], "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:35357/v2.0", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:5000/v2.0", "id": "3d74141a6932436ab8d3cdecd3c8eea4", "publicURL": "http://controller:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [], "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username": "admin", "roles_links": [], "id": "75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7", "roles": [{"name": "admin"}], "name": "admin"}, "metadata": {"is_admin": 0, "roles": ["5286d6fb2ba2472f8c8a66a078202065"]}}}
REQ: curl -i http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3/os-networks -X POST -H "X-Auth-Project-Id: admin" -H "User-Agent: python-novaclient" -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "X-Auth-Token: ..." -d '{"network": {"cidr": "20.0.0.0/24", "bridge_interface": "br100", "multi_host": true, "label": "vmnet"}}'
INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller

The command stays here at this point for some time and an error is thrown out..

  ERROR: The server has either erred or is incapable of---------------

What could be the reason?

creating network

I have installed openstack on controller and compute nodes on centos machines. while creating networks for use by the VMs on the controller node, I am seeing these errors.


nova --debug network-create vmnet --fixed-range-v4=20.0.0.0/24 --bridge-interface=br100 --multi-host=T

REQ: curl -i http://controller:35357/v2.0/tokens -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "User-Agent: python-novaclient" -d '{"auth": {"tenantName": "admin", "passwordCredentials": {"username": "admin", "password": "ADMIN_PASS"}}}'
INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller
DEBUG (connectionpool:295) "POST /v2.0/tokens HTTP/1.1" 200 3822
RESP: [200] {'date': 'Tue, 24 Dec 2013 14:04:28 GMT', 'content-type': 'application/json', 'content-length': '3822', 'vary': 'X-Auth-Token'}
RESP BODY: {"access": {"token": {"issued_at": "2013-12-24T14:04:28.437813", "expires": "2013-12-25T14:04:28Z", "id": "...", "tenant": {"description": "Admin Tenant", "enabled": true, "id": "01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "name": "admin"}}, "serviceCatalog": [{"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:9292", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:9292", "id": "319e4a81c0bd48a9a54cf5b8cee23720", "publicURL": "http://controller:9292"}], "endpoints_links": [], "type": "image", "name": "glance"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3", "id": "5b8d87a88c604735a21636f53b75219e", "publicURL": "http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3"}], "endpoints_links": [], "type": "compute", "name": "nova"}, {"endpoints": [{"adminURL": "http://controller:35357/v2.0", "region": "regionOne", "internalURL": "http://controller:5000/v2.0", "id": "3d74141a6932436ab8d3cdecd3c8eea4", "publicURL": "http://controller:5000/v2.0"}], "endpoints_links": [], "type": "identity", "name": "keystone"}], "user": {"username": "admin", "roles_links": [], "id": "75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7", "roles": [{"name": "admin"}], "name": "admin"}, "metadata": {"is_admin": 0, "roles": ["5286d6fb2ba2472f8c8a66a078202065"]}}}
REQ: curl -i http://controller:8774/v2/01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3/os-networks -X POST -H "X-Auth-Project-Id: admin" -H "User-Agent: python-novaclient" -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -H "X-Auth-Token: ..." -d '{"network": {"cidr": "20.0.0.0/24", "bridge_interface": "br100", "multi_host": true, "label": "vmnet"}}'
INFO (connectionpool:203) Starting new HTTP connection (1): controller

The command stays here at this point for some time and an error is thrown out..

  ERROR: The server has either erred or is incapable of---------------

I am using nova networking. These are the network logs from compute node. Previous errors I pasted before are nova scheduler logs from controller node:

2013-12-25 21:21:28.252 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp exc.info, real_topic, msg.get('method')) 
2013-12-25 21:21:28.252 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp Timeout: Timeout while waiting on RPC response - topic: "network.controller", RPC method: "_rpc_allocate_fixed_ip" info: "<unknown>" 
2013-12-25 21:21:28.252 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp 
2013-12-25 21:21:28.255 1479 ERROR nova.openstack.common.rpc.common [req-4593e7e7-6d57-4f80-84b1-69d3219fca5b 75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7 01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3] Returning exception Timeout while waiting on RPC response - topic: "network.controller", RPC method: "_rpc_allocate_fixed_ip" info: "<unknown>" to caller 
2013-12-25 21:21:28.256 1479 ERROR nova.openstack.common.rpc.common [req-4593e7e7-6d57-4f80-84b1-69d3219fca5b 75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7 01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3] 
['Traceback (most recent call last):\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/amqp.py", line 461, in _process_data\n **args)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/dispatcher.py", line 172, in dispatch\n result = getattr(proxyobj, method)(ctxt, **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/floating_ips.py", line 118, in allocate_for_instance\n **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/manager.py", line 510, in allocate_for_instance\n requested_networks=requested_networks)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/manager.py", line 217, in _allocate_fixed_ips\n gt.wait()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/greenthread.py", line 166, in wait\n return self._exit_event.wait()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/event.py", line 116, in wait\n return hubs.get_hub().switch()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/hubs/hub.py", line 177, in switch\n return self.greenlet.switch()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/greenthread.py", line 192, in main\n result = function(*args, **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/rpcapi.py", line 295, in _rpc_allocate_fixed_ip\n address=address, vpn=vpn)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/rpcclient.py", line 85, in call\n return self._invoke(self.proxy.call, ctxt, method, **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/rpcclient.py", line 63, in _invoke\n return cast_or_call(ctxt, msg, **self.kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/proxy.py", line 130, in call\n exc.info, real_topic, msg.get(\'method\'))\n', 'Timeout: Timeout while waiting on RPC response - topic: "network.controller", RPC method: "_rpc_allocate_fixed_ip" info: "<unknown>"\n'] 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 ERROR nova.openstack.common.rpc.amqp [req-8e75eb32-eadd-406b-84e6-de311514d2f8 75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7 01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3] Exception during message handling 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp Traceback (most recent call last): 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/amqp.py", line 461, in _process_data 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp **args) 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/dispatcher.py", line 172, in dispatch 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp result = getattr(proxyobj, method)(ctxt, **kwargs) 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/floating_ips.py", line 118, in allocate_for_instance 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp **kwargs)
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/manager.py", line 510, in allocate_for_instance
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp requested_networks=requested_networks) 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/manager.py", line 217, in _allocate_fixed_ips 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp gt.wait() 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/greenthread.py", line 166, in wait 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp return self._exit_event.wait() 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/event.py", line 116, in wait 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp return hubs.get_hub().switch() 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/hubs/hub.py", line 177, in switch
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp return self.greenlet.switch() 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/greenthread.py", line 192, in main 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp result = function(*args, **kwargs)
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/rpcapi.py", line 295, in _rpc_allocate_fixed_ip
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp address=address, vpn=vpn)
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/rpcclient.py", line 85, in call
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp return self._invoke(self.proxy.call, ctxt, method, **kwargs) 2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/rpcclient.py", line 63, in _invoke 
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp return cast_or_call(ctxt, msg, **self.kwargs)  
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/proxy.py", line 130, in call
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp exc.info, real_topic, msg.get('method'))    
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp Timeout: Timeout while waiting on RPC response - topic: "network.controller", RPC method: "_rpc_allocate_fixed_ip" info: "<unknown>"
2013-12-25 21:41:01.089 1479 TRACE nova.openstack.common.rpc.amqp 2013-12-25 21:41:01.093 1479 ERROR nova.openstack.common.rpc.common [req-8e75eb32-eadd-406b-84e6-de311514d2f8 75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7 01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3] Returning exception Timeout while waiting on RPC response - topic: "network.controller", RPC method: "_rpc_allocate_fixed_ip" info: "<unknown>" to caller 
 2013-12-25 21:41:01.094 1479 ERROR nova.openstack.common.rpc.common [req-8e75eb32-eadd-406b-84e6-de311514d2f8 75515c357bed4240b26ac7b3cfa364d7 01fc5697da1b4970ae785fdfe5300ae3] ['Traceback (most recent call last):\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/amqp.py", line 461, in _process_data\n **args)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/dispatcher.py", line 172, in dispatch\n result = getattr(proxyobj, method)(ctxt, **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/floating_ips.py", line 118, in allocate_for_instance\n **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/manager.py", line 510, in allocate_for_instance\n requested_networks=requested_networks)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/manager.py", line 217, in _allocate_fixed_ips\n gt.wait()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/greenthread.py", line 166, in wait\n return self._exit_event.wait()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/event.py", line 116, in wait\n return hubs.get_hub().switch()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/hubs/hub.py", line 177, in switch\n return self.greenlet.switch()\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/eventlet/greenthread.py", line 192, in main\n result = function(*args, **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/network/rpcapi.py", line 295, in _rpc_allocate_fixed_ip\n address=address, vpn=vpn)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/rpcclient.py", line 85, in call\n return self._invoke(self.proxy.call, ctxt, method, **kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/rpcclient.py", line 63, in _invoke\n return cast_or_call(ctxt, msg, **self.kwargs)\n', ' File "/usr/lib/python2.6/site-packages/nova/openstack/common/rpc/proxy.py", line 130, in call\n exc.info, real_topic, msg.get(\'method\'))\n', 'Timeout: Timeout while waiting on RPC response - topic: "network.controller", RPC method: "_rpc_allocate_fixed_ip" info: "<unknown>"\n']

What could be the reason?